Yhdistyksen säännöt

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry:n (Skol- och studerandehälsovårdsföreningen i Finland rf., The Finnish Association of School and Student Health)

NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry.

Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Skol- och studerandehälsovårdsföreningen i Finland rf.

Yhdistyksen englanninkielinen nimi on The Finnish Association of School and Student Health.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, ja sen toimialue kattaa koko maan.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

1) ylläpitää ja kehittää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon aloilla toimivien henkilöidenammattitaitoa

2) tukea näiden alojen tutkimusta

3) edistää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehitystä Suomessa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, antaa asiantuntijalausuntoja ja osallistuu alansa viestintään. Yhdistys voi osallistua tieteellisten kongressien järjestämiseen ja toimia alan tutkijoiden verkostona. Yhdistys voi jakaa apurahoja tai tunnustuspalkintoja. Lisäksi yhdistys toimii yhdyssiteenä niiden erikoisalojen kanssa, jotka toimivat koulu- ja opiskeluikäisten kanssa, ylläpitää yhteyksiä näiden alojen kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä tekee yhteistyötä alan viranomaisten kanssa.

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia sekä muodostaa rahastoja.

 

JÄSENYYS JA JÄSENMAKSUT

5 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta kiinnostunut tai alalla toimiva henkilö. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Yhdistyksen toiminnassa erittäin ansioituneelle puheenjohtajalle voidaan myöntää yhdistyksen kunniapuheenjohtajan arvonimi. Kerrallaan voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja.

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden syyskokous päättää. Hallitus päättää jäsenmaksun laskutustavasta. Jäsenmaksusta voi anoa vapautusta yhdistyksen hallitukselta sairauden, varattomuuden, työttömyyden, asevelvollisuuden suorittamisen tai muun vastaavan erityisen syyn perusteella. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.

7 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainituin perustein tai katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuotena.

 

PÄÄTÖKSENTEKO

8 §

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Yhdistyksen kokous pidetään myös silloin, kun vähintään 10% äänioikeutetuista jäsenistä anoo kirjallisesti hallitukselta kokouksen pitämistä jotakin määrättyä tarkoitusta varten. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta joko 1) yhdistyksen verkkosivulla ja mahdollisesti sosiaalisessa mediassa, 2) jäsenen antamaan sähköpostiosoitteseen tai 3) kirjepostitse.

Yhdistyksen hallitus voi päättää varsinaisten kokousten pitämisestä tietoliikenneyhteyksien välityksellä. Linkki kokoukseen lähetetään jäsenen sähköpostiin. Yhdistyksen kannaksi muodostuu päätöksiä, kannanottoja sekä lausuntoja annettaessa hallituksen tai yleiskokouksen enemmistön kanta.

9 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– esitetään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja

toiminnantarkastajan lausunto

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksut

– vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka kolmas vuosi

– valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

– päätetään toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten palkkioista

 

Lisäksi kokouksissa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja muitakin sellaisia asioita, jotka kokous hyväksyy käsiteltäviksi. Jokaisella kokouksessa läsnä olevalla on yksi ääni. Valtakirjalla voi edustaa enintään kolmea muuta jäsentä.

 

HALLITUS

10 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8-10 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan mahdollisimman tasapuolisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon piiristä huomioiden myös

muut opiskeluhuollon toimijat. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan peräkkäiset toimikaudet eivät saa ylittää kuutta kalenterivuotta peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee yhdistyksen sihteerin ja varainhoitajan. Hallitus voi päättää toimikuntien tai jaostojen perustamisesta.

11 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti esittää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä ovat saapuvilla. Hallitus voi omasta päätöksestään pitää kokouksen myös puhelin- tai tietoliikenneyhteyden välityksellä.

12 §

Hallituksen tehtävänä on

– edistää toimintaa, jonka voidaan katsoa edesauttavan yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista

– valmistella yhdistyksen kokouksissa esiin tulevat asiat sekä kutsua kokoukset koolle

– hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta

– pitää jäsenluetteloa

– toimeenpanna yhdistyksen päätökset

– hoitaa yhteistyötä koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa

 

TILIVUOSI, NIMENKIRJOITUSOIKEUS, PURKAUTUMINEN

13 §

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilit ja muut asiakirjat hallituksen on luovutettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee palauttaa ne lausuntoineen viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

15 §

Jos yhdistys päätetään purkaa, sen omaisuus tulee käyttää yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen maassamme purkamispäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla.

16 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.