Yhdistyksen säännöt

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry:n (Skol-, ungdoms- och studerandehälsovårdsföreningen i Finland rf., The Finnish Association of School and Student Health)
NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry.

Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Skol-, ungdoms- och studerandehälsovårdsföreningen i Finland rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, ja sen toimialue kattaa koko maan.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on

1) ylläpitää ja kehittää koulu-, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollon aloilla toimivien henkilöiden ammattitaitoa
2) tukea näiden alojen tutkimusta sekä
3) edistää koulu-, opiskelu- ja nuorisoterveydenhuollon kehitystä Suomessa.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja harjoittaa alaansa kuuluvaa valistus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys toimii alansa asiantuntijana antamalla lausuntoja, osallistumalla tieteellisten kongressien järjestämiseen ja toimimalla tutkijoiden verkostona. Yhdistys voi jakaa myös apurahoja tai tunnustuspalkintoja. Lisäksi yhdistys toimii koulu-, opiskelu- ja nuorisolääketieteen alojen yhdyssiteenä sekä ylläpitää yhteyksiä näiden alojen kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä tekee yhteistyötä alan viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa.

4 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia sekä muodostaa rahastoja.

 

JÄSENYYS JA JÄSENMAKSUT

5 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen koulu-, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollosta kiinnostunut henkilö tai alalla toimiva henkilö. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Yhdistyksen toiminnassa erittäin ansioituneelle puheenjohtajalle voidaan myöntää yhdistyksen kunniapuheenjohtajan arvonimi. Kerrallaan voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja. Kirjeenvaihtajajäseniksi voidaan kutsua ansioituneita ulkomaisia koulu-, opiskelu- ja nuorisolääketieteen edustajia tai muita henkilöitä.


Yhdistyksen jäsenen on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden syyskokous päättää. Jäsenmaksusta voi anoa vapautusta yhdistyksen hallitukselta sairauden, varattomuuden, työttömyyden, asevelvollisuuden suorittamisen tai muun vastaavan erityisen syyn perusteella.

Kunniapuheenjohtaja, kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsen on vapautettu 1 momentissa mainituista maksuista.

7 §
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksenhallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainituin perustein tai jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuotena.

 

PÄÄTÖKSENTEKO

8 §
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Yhdistyksen kokous pidetään myös silloin, kun vähintään 1/10 äänioikeutetusta jäsenkunnasta anoo kirjallisesti hallitukselta kokouksen pitämistä jotakin määrättyä tarkoitusta varten.

Kokouksesta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta joko 1) Suomen Lääkärilehdessä sekä yhdistyksen verkkosivuilla tai 2) kirjallisesti tai jäsenen suostumuksella sähköpostitse jokaiselle jäsenelle.

9 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– esitetään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksut
– vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka kolmas vuosi
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
– päätetään toimihenkilöiden palkkioista

Lisäksi kokouksissa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja muitakin sellaisia asioita, jotka kokous hyväksyy käsiteltäviksi.

Jokaisella kokouksessa läsnä olevalla on yksi ääni. Valtakirjalla voi edustaa enintään kolmea muuta jäsentä.

 

HALLITUS

10 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 10 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Vähintään neljä varsinaista jäsentä pyritään valitsemaan kouluikäisten lasten terveydenhuollon ja vastaavasti neljä jäsentä opiskeluterveydenhuollon piiristä.

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan peräkkäiset toimikaudet eivät saa ylittää kuutta kalenterivuotta peräkkäin.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee yhdistyksen sihteerin ja varainhoitajan.

Hallitus voi päättää toimikuntien tai jaostojen perustamisesta.

11 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti esittää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi jäsentä on saapuvilla.

12 §
Hallituksen tehtävänä on

– edistää kaikkea sellaista toimintaa, minkä voidaan katsoa edesauttavan yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista
– valmistella yhdistyksen kokouksissa esiin tulevat asiat sekä kutsua kokoukset koolle
– hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta
– pitää jäsenluetteloa
– toimeenpanna yhdistyksen päätökset
– hoitaa yhteistyötä koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa

 

TILIVUOSI, NIMENKIRJOITUSOIKEUS, PURKAUTUMINEN

13 §
Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilit hallituksen on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa ne lausuntoineen viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

15 §
Jos yhdistys päätetään purkaa, sen omaisuus tulee käyttää yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen maassamme purkamispäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla.

16 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.