Erityispätevyys

Suomen Lääkäriliiton hyväksymät erityispätevyydet ovat lääkäreille tapa osoittaa ammatillista kehittymistä. Erityispätevyysjärjestelmässä ovat lääkäriyhdistysten vapaaehtoinen toiminta.

Lastenneuvola ja kouluterveydenhuollon erityispätevyys

Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys on perustettu vuonna 2002 Skoopin aloitteesta. Yhdistys toimii tämän erityispätevyyden vastuutahona ja nimeää erityispätevyystoimikunnan puheenjohtajan.

Erityispätevyyden tarkoituksena on korostaa lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja saada lääkärikunta kiinnostumaan tästä aiheesta. Tavoitteena on lisätä lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyötä tekevien yleis- ja erikoislääkärien erityisosaamista omassa työssään.

Vuoden 2014 lopussa maassamme oli yhteensä 59 Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyyden saanutta lääkäriä ja 17 pätevöityjää.

Lisää asiasta Suomen Lääkäriliiton sivuilla

Nuorisolääketieteen erityispätevyys

Nuorisolääketieteen erityispätevyys hyväksyttiin Lääkäriiliitossa vuonna 2014. Skooppi oli mukana valmistelussa korostaen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon roolia pätevyysvaatimuksissa. Erityispätevyyden vastuutahona toimii Suomen Nuorisolääkärit ry. Skoopilla on edustaja erityispätevyystoimikunnassa.

Erityispätevyyden tavoitteena on lisätä lääkärien osaamista nuoruusiän erityispiirteiden sekä toimintaympäristön huomioimisessa nuorten terveyden- ja sairaanhoidossa. Lisäksi tärkeää on toiminta nuoren, hänen perheensä ja moniammatillisen verkoston kanssa. Nuorisolääketieteen erityispätevyys on monen erikoisalan yhteinen ja se soveltuu hyvin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toimiville lääkäreille.

Lisää asiasta Suomen Lääkäriliiton sivuilla https://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/nuorisolaaketiede/